Algemeen

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke gegevens worden bij onze praktijk Huidtherapie Sint Anna gebruikt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
IP-adres
Uw BSN-nummer
Gegevens over uw zorgverzekering
Uw medische gegevens/gegevens over uw gezondheidstoestand
De voortgang van uw behandeling
Gegevens over de betaling/vergoeding van uw behandeling
Foto’s, meetgegevens m.b.t. uw huidprobleem
Documenten, zoals verwijzingen, hulp-/verbandmiddelenaanvraag en/of machtigingen

Hoe komen wij aan de gegevens:

Wij kunnen persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u of uw vertegenwoordiger deze mondeling of schriftelijk aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van verwijzers en/of zorgverzekeraars.

Waarom hebben wij gegevens van u nodig:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
Het behandelen van de klant/patiënt volgens behandelplan.
Om contact met u op te kunnen nemen of
Om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch niet bereikbaar bent.
Het indienen van zorgkosten bij de zorgverzekeraar.
Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en een verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kunnen wij uw huisarts/verwijzer in samenspraak met u informeren over de behandeling.
Financiële administratie.
Goede werking van de website.
Het uitvoeren van (anonieme) patiënt tevredenheidsonderzoeken als u hiervoor toestemming hebt verleend.
Er worden alleen persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden, die overeenkomen met de doeleinden van het behandeltraject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Voorwaarden en toestemming:

Door een afspraak te plannen geeft u automatisch toestemming tot behandeling en daarmee het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming kan altijd worden gestaakt. Daarvoor neemt u schriftelijk contact met ons op. Bij patiënten onder de 16 jaar dient een verantwoordelijke toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Bij beëindiging van uw behandeltraject wordt uw dossier gesloten. Dit dossier kan echter te allen tijde weer worden heropend. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen behandeltraject met u tot stand komt.
Als er wel een behandeltraject met u tot stand komt zijn wij wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen:

Wij verstrekken uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden (huisarts/verwijzer, (para)medische zorgverleners, thuiszorg) als dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.De informatie die wordt verzameld,wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk sturen per post of per e-mail. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wie is er verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens binnen Huidtherapie Sint Anna?

Riet Borstlap is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens binnen Huidtherapie Sint Anna. De verantwoordelijke en iedereen, die werkzaam is in de maatschap, is verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Deze verplichting vloeit voort uit het beroep huidtherapeut of de samenwerkingsovereenkomst.
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidtherapie Sint Anna verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.